Contributieprotocol

PROCEDURE CONTRIBUTIEBETALING

De volgende regels zijn van toepassing op de procedure contributiebetaling bij v.v. Rozenburg:
 De contributie wordt geïncasseerd door automatische incasso.
 Bij inschrijving is het tekenen van een machtiging verplicht.
 Bij niet automatische incasso (in bijzondere gevallen) zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht: deze kosten bedragen € 4,50 per factuur.
 Contributie dient betaald te zijn binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur; automatische incassering vindt plaats in de laatste week van juli (voor eerste halfjaar) en in de laatste week van december (voor tweede halfjaar).
Indien de verschuldigde contributie niet op tijd wordt betaald is het volgende van toepassing:

 Als automatische incasso’s gestorneerd worden dan komt er een bericht op de site van de v.v. Rozenburg met het verzoek om te controleren of er contributie is afgeschreven. Is dat niet het geval dan dienen die leden zelf voor de vervaldatum de contributie over te maken.

 Als de contributie niet tijdig is voldaan volgt een 1e aanmaning. Hierbij zullen € € 4,50 aanmaningskosten in rekening worden gebracht. In deze herinnering wordt verzocht om de contributie alsnog binnen 14 dagen te betalen inclusief de boete.

 Als naar aanleiding van de le aanmaning wederom niet betaald wordt volgt een 2e aanmaning. Er zullen nogmaals € 4,50 extra aanmaningskosten in rekening worden gebracht waardoor de boete is opgelopen tot € 9,–. Er wordt nogmaals verzocht de contributie binnen 14 dagen te voldoen. In deze 2e aanmaning zal aangegeven worden dat als het totale bedrag inclusief de boete niet binnen 14 dagen betaald wordt er een schorsing (speel- en trainingsverbod) zal worden opgelegd.

 Als op de uiterste betaaldatum, na de tweede herinnering, het bedrag niet op de rekening staat volgt er direct een speelverbod voor minimaal twee officiële wedstrijden. Tevens wordt u uitgesloten van trainingen. E.e.a. zal in een brief door het bestuur aan u bevestigd worden. De spelerspas zal worden ingenomen. Pas na het voldoen van de schuld en een schriftelijke toestemming van het bestuur zal de schorsing opgeheven kunnen worden .
 Geschorste spelers zullen aan het eind van het seizoen uitgeschreven worden als lid van v.v. Rozenburg bij de KNVB. (Er wordt alleen meegewerkt aan overschrijving naar een andere club als de contributieverplichting volledig is voldaan; de ledenadministratie moet altijd een lijst hebben van wanbetalers).
 Daar waar dit protocol niet in voorziet en zo mogelijk in strijd is met statuten of Huishoudelijk Reglement, beslist het bestuur van de vereniging.
Deze procedure treedt in werking met ingang van het seizoen 2016/2017

Reageren is niet mogelijk.