VOG

ALGEMEEN

Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen V.V. ROZENBURG zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode is van toepassing op alle leden en vrijwilligers van V.V. ROZENBURG.

Iedereen die als lid of niet lid bij de activiteiten van de vereniging betrokken is wordt geacht zich aan deze gedragscode te houden. Van bestuur tot ouders en verzorgers van (jeugd)leden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan. Met deze gedragscode geeft V.V. ROZENBURG aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.

DOEL

V.V. ROZENBURG is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband de voetbalsport wil bedrijven. V.V. ROZENBURG beoogt met het opstellen van deze gedragscode en onderliggende regels een sfeer te creëren waarbij iedereen – van jong tot oud – zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid, vrijwilliger of bezoeker van onze voetbalvereniging gedraagt.

UITGANGSPUNTEN

Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een sociale activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen en geeft aanleiding tot interactie.

Als een rode draad door dit uitgangspunt loopt: sportiviteit, respect en gezamenlijkheid.

 • V. ROZENBURG is een transparante voetbalvereniging:
 • Dat wil zeggen de vereniging staat open  voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband wil voetballen.
 • We sporten met elkaar:
 • sporten doe je samen ook met de tegenstander. De speler is er voor het team en het team is er voor de speler.
 • Lid zijn van V.V. ROZENBURG is een sociale activiteit

meer dan alleen voetballen. Alle leden, ouders of verzorgers van jeugdleden dienen bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) naar vermogen verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt te denken aan:

– Het verrichten van keuken- en/of bardiensten;

– Het verrichten van onderhoud- en/of schoonmaakwerkzaamheden.

– Trainen/begeleiden van jeugdteams.

– Meehelpen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten/acties.

 • Respect opbrengen voor anderen.

Ieder lid van V.V. ROZENBURG dient zich daarom te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd. Daarnaast is er respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.

 • Reglement ‘alcohol in sportkantines’

Voor het gebruik van alcohol in de kantine dient iedere bezoeker aan de kantine zich aan dit protocol te houden.

Roken is niet toegestaan in de kantine, de hal van de kantine, in de kleedkamers en in de gangen van de kleedkamers.

 • Overtredingen van de gedragscode en kantineprotocol kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan het bestuur passende maatregelen nemen.
 • Een V.V. ROZENBURG lid spreekt zijn/haar medelid aan als deze de gedragsregels overtreedt.

CONTRIBUTIE

V.V. ROZENBURG hanteert de regel: niet betalen is niet spelen of trainen. De contributie wordt bij voorkeur geïncasseerd via automatisch incasso.

COMMUNICATIE

Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen) handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. Aan het begin van het lidmaatschap of seizoen ontvangt het lid/ouder verzorgers van het lid een exemplaar van deze gedragscode. Downloaden via www.vvrozenburg.nl kan ook.

SANCTIES

Het bestuur van VV ROZENBURG gaat er van uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Een gedragscode met regels is bedoeld om te worden toegepast.

Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur/de leiding passende maatregelen nemen, teneinde de overtreder te corrigeren. Het advies van de Commissie Sportiviteit en Respect kan worden gevraagd. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Elke strafmaatregel – zoals een berisping, niet-spelen, opvoedkundige maatregel, naar huis sturen, etc. – wordt door de leiding gemotiveerd en zo spoedig mogelijk afgehandeld. In ernstige gevallen wordt het dagelijks bestuur ingelicht en kunnen er strafmaatregelen worden getroffen. Het bestuur zal bij een strafmaatregel overleg plegen met betrokken leiders, trainers en eventueel de ouders. Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie.

ALGEMENE REGELS

 • Respecteer je sport en allen die er mee bezig zijn en behandel iedereen gelijkwaardig.
 • Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld
 • Ieder lid van V.V. ROZENBURG heeft respect voor andermans eigendommen. Hij/zij is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.
 • Ieder lid van V.V. ROZENBURG dient zich te houden aan de door hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 • Ieder lid van V.V. ROZENBURG is aanspreekbaar op zijn gedrag. Hij/zij zal, indien hij/zij zich schuldig maakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan de leden opgelegde verplichtingen zoals vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden.
 • Drugsbezit en –gebruik in en om het sportcomplex is verboden. Dit geldt eveneens voor wapens en vuurwerk. Het overtreden van de regels leidt te allen tijde tot ontzegging van de toegang of tot royement.

SPECIFIEKE REGELS VOOR:

DE KANTINE:

 • Roken is niet toegestaan in de kantine en in de hal van de kantine.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of op het terrein van de vereniging.
 • Rommel die we maken ruimen we zelf op, d.w.z. glazen inleveren bij de bar, afval in de vuilnisbakken, en andere rommel op de vloer, etc.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Op het terras zitten is geen probleem, maar breng dan wel de glazen/kopjes terug naar de bar.
 • Bij thuiswedstrijden van het 1e elftal worden de consumpties na 13.00 uur in plastic verkocht.
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan:

– Personen jonger dan 16 jaar

– Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie

– Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

HET SPORTCOMPLEX

 • Geen alcohol langs het veld.
 • Honden alleen aangelijnd op het sportcomplex en niet op de velden
 • Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid (zoals ambulance verkeer) vrijgehouden.

 

SPELERS

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders
 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal en/of agressiviteit
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Wens de tegenstander geluk met het succes als jezelf de verliezer bent.
 • Bedank de scheidsrechter voor de leiding.
 • Bedank na de wedstrijd de tegenstander.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief gedrag.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kunt voetballen.
 • Kun je een keer niet spelen of trainen, zorg er dan voor dat de contactpersoon van je team hiervan tijdig op de hoogte is.
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent en dat je clubtenue tiptop in orde en compleet is.

OUDERS/VERZORGERS

Ouders zijn voor, met name jeugdspelers, het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders van jeugdleden:

 • Geef het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld, dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet.
 • Laat het coachen over aan de trainers en leiders.
 • Moedig de spelers positief aan. Applaudisseer voor het goede spel van beide teams
 • Val een beslissing van een scheidsrechter niet in het openbaar af, trek de integriteit van deze personen niet in twijfel.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens de wedstrijd door de jeugd te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en leiders.
 • Blijf tijdens de wedstrijd buiten het speelveld.
 • Geef blijk van belangstelling, ga zo veel mogelijk mee naar de wedstrijden.
 • Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Zorg er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training of wedstrijd.
 • Zie er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 • Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn.
 • Respecteer besluiten van de scheidsrechters.
 • Wilt u nog actiever met voetbal bezig zijn, neem dan contact op met het (jeugd)bestuur.

TRAINERS EN LEIDERS

 • Wees een voorbeeld voor je team, toon voorbeeldgedrag.
 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.
 • Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden.
 • Bedenk dat kinderen (spelers) voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel, verliezen trouwens ook.
 • Toon respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders.
 • Schreeuw niet en maak kinderen (spelers) nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van je functie.
 • Rapporteer wangedrag of andere problemen aan de betreffende commissie en indien van toepassing aan ouders.
 • Wijs spelers aan voor het schoonmaken van de kleedkamers (thuis ook die van de tegenstander) en controleer dit.
 • Zorg voor toezicht in de kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers gereed zijn.

SCHEIDSRECHTERS EN OFFICIALS

 • Pas de regels toe, rekening houdend met het niveau van de spelers.
 • Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
 • Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is (geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede en sportieve spel).
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 • Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel wordt gehandhaafd
 • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van jongeren.

TOESCHOUWERS

 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.
 • Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gast team of andere deelnemers aan een wedstrijd.
 • Toon respect voor tegenstanders en wedstrijdleiding. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld.
 • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
 • Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd of demonstratie.
 • Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

Rozenburg, 8 december 2014

Bestuur v.v. Rozenburg

 

Aldus gelezen en begrepen.

 

Naam:…………………………………………………………………………

Datum:………………………………………………………………………..

Handtekening:………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk.