• Misschien heeft u het al gelezen: Duizenden sportclubs niet klaar voor nieuwe privacywet!

   

  Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat de vv Rozenburg zich vanaf die datum moet houden aan de nieuwe privacy-wetgeving. De AVG komt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de nieuwe wet. 

  De nieuwe privacywet AVG maakt de regels voor het opslaan en verwerken van persoonsgegevens veel strenger. De nieuwe wet geldt voor alle bedrijven, overheden, organisaties en verenigingen.

  Wat betekent de wet nu concreet.

   

  VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

  Wat zijn persoonsgegevens: ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn:

  • de naam van een persoon;
  • adres;
  • telefoonnummer;
  • een foto;
  • het BSN-nummer;
  • IBAN nummer;
  • een e-mailadres;
  • een vingerafdruk;
  • relevante medische informatie.

  De identificatie kan bijvoorbeeld aan de hand van een id-kaart.

   

  Volgens art. 4 lid 2 AVG is het verwerken van persoonsgegevens: ‘elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ??.’

  Het begrip ‘verwerken’ is erg ruim. Het varieert van het verzamelen van gegevens tot en met het verwijderen van gegevens.

   

  BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

  De vereniging moet kunnen aantonen dat de persoonsgegevens veilig worden beheerd. Daarvoor wordt

  • er een reglement wordt opgesteld waarin beschreven is hoe met de informatie wordt omgegaan,
  • in een reglement vermeld welke informatie wordt bijgehouden en met welk doel;
  • personen aangewezen die beperkte of gehele toegang tot de informatie hebben;
  • op de website een disclaimer vermeld waarin dit alles op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd.
  • een register bijgehouden van raadplegingen, aangebrachte wijzigingen of gebruik van de informatie (bijvoorbeeld in correspondentie met de KNVB).

   

  TOESTEMMING

  De voor verwerking verantwoordelijke medewerkers moeten kunnen aantonen dat de betrokkene (diegene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de persoonsgegeven. Voor de toestemming ontvangen alle personen die bij de vv Rozenburg betrokken zijn en waarvan persoonsgegevens wordten bewaard, een toestemmingsformulier. De toestemming kan altijd worden ingetrokken.

   

  TRANSPARANTIE

  Transparantie is in de AVG opgenomen als een apart beginsel. Het moet voor u transparant zijn dat de persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, geraadpleegd, oftewel worden verwerkt. Daarnaast dient het duidelijk te zijn in hoeverre dit gebeurt.

  Het betreft hier informatie en communicatie over:

  • te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld;
  • te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen;
  • communicatie over rechten van de betrokkene:

  recht op inzage, recht op rectificatie, recht om te worden vergeten, recht op beperking van de verwerking, kennisgevingsplicht, recht op overdraagbaarheid van gegevens.

   

  Je moet straks ook toestemming van alle ouders hebben als je foto's van jeugdleden wilt publiceren, denk aan teamfoto's

  Daan Hoogendijk, stichting AVG voor Verenigingen

   

  DATALEKKEN

  Ook moet bijgehouden worden welke 'datalekken' er zijn. Er is al sprake van een datalek als iemand een nieuwsbrief aan alle leden mailt en daarbij alle namen niet anoniem in 'bcc' zet, maar voor iedereen zichtbaar in 'cc'.

   

  TERMIJN

  De AVG stelt dat onverwijld maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van een verzoek om communicatie of informatie, de verwerkingsverantwoordelijke moet laten weten welk gevolg aan dit verzoek is gegeven. Deze termijn kan met twee maanden verlengd worden, maar de betrokkene moet hiervan op de hoogte gesteld worden.