• De overheid heeft de coronamaatregelen in de afgelopen 1,5 jaar al meerdere keren verlengd en aangescherpt. Jeugdleden konden wel trainen en onderling wedstrijden spelen, maar voor senioren was het een hard gelag. Deze vervelende en onafwendbare situatie roept ook vragen op over het innen van de jaarlijkse contributie.

  Hoe dat zit hebben we vorig jaar al verschillende keren uiteengezet, o.a. via Sportlink per e-mail.

  Toch zijn er leden die weigerachtig zijn en blijven in hun contributieverplichting. Zij zijn meerdere keren persoonlijk aangeschreven en aangesproken. Als reden is opgegeven dat zij door de coronamaatregelen niet hebben getraind of wedstrijden hebben gespeeld en daarom van mening zijn dat zij geen contributie hoeven te betalen. Dat dit niet juist is leggen we hier nog een keer uit.

   

  Rechten en plichten van leden

  In de wet is geregeld dat leden van onze vereniging allemaal dezelfde rechten en plichten hebben.

  Zij mogen deelnemen aan activiteiten waarvoor de vereniging is opgericht, hebben het recht om mee te besturen via het spreek-, stem- en kiesrecht tijdens de algemene ledenvergadering.

  De plichten van de leden beperken zich tot het betalen van de contributie, het zich houden aan de statuten en reglementen en vrijwillige inzet voor de vereniging.

   

  Waar zijn deze verenigings- en contributieregels nu op gebaseerd?

  De regels van het verenigingsrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek – boek 2 (artikel 2:26 t/m 2:52 BW). Naast het Burgerlijk Wetboek zijn ook de statuten, het huishoudelijk reglement en het reglement voorwaarden lidmaatschap, contributie en kleding van de VVR een belangrijke bron van de  regels. Per 1 juli 2021 geldt ook de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

  Kortom, de wet regelt hoe de vereniging in de statuten ingericht wordt, ook de verplichting om de contributie te betalen.

   

  Moet u contributie (blijven) betalen?

  De juridische relatie tussen vereniging en de leden is het lidmaatschap. Als lid van de vereniging ben je akkoord gegaan met de statuten en reglementen én ben je dus contributie verschuldigd. Of de vereniging de doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken of niet. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat geheel los van de contributie.

  Bij een lidmaatschap is namelijk geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is van bijvoorbeeld een sportschool.

   

  Mogen leden van sportverenigingen de contributie stopzetten of terugvorderen?

  Het is juridisch überhaupt niet haalbaar om als verenigingslid eenzijdig te besluiten geen contributie meer te betalen of terug te vorderen.

  Gebleken is dat de meeste leden hart hebben voor de vereniging en niet stoppen met het betalen van contributie. Zij willen voorkomen dat er straks helemaal niet meer gevoetbald kan worden.

  Leden die nog niet hebben betaald hebben we in Sportlink geblokkeerd. De blokkade wordt pas opgeheven als aan alle verplichtingen is voldaan. Zolang de blokkade er is kan er niet getraind of gespeeld worden in het nieuwe seizoen. Leden die nog niet aan de betalingsverplichting hebben voldaan ontvangen nog een aparte mededeling hierover.

   

   

   

  Statuten over opzegtermijn

  In artikel 2:36 van het Burgerlijk Wetboek staat dat een lid tegen het einde van het boekjaar op kan zeggen, met een opzegtermijn van vier weken. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Met andere woorden: leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, dienen vóór 1 juni op te zeggen. Doen zij dat niet, dan zijn zij automatisch nog een jaar lid en contributie verschuldigd.

  In de statuten kan de vereniging zelf bepalen wat de opzegtermijn is en hoe het lidmaatschap opgezegd kan worden.

   

  De datum van 1 juni is in 2020 vervroegd naar 1 mei. Dit betreft een dringend verzoek en heeft een praktische reden. De indeling en samenstelling van de teams moet bij de KNVB jaarlijks worden aangeleverd voor 11 juli. Een correcte en wenselijke teamindeling vraagt overleg en tijd. Bovendien, bij alles wat na 11 juli aangepast wordt, brengt de voetbalbond kosten in rekening.

   

  Jaarlijkse verplichting en stilzwijgende verlenging

  De wet bepaalt dat, wanneer het lidmaatschap gedurende een boekjaar eindigt, de contributie voor dat jaar voor het geheel verschuldigd blijft. Dit is zo overgenomen in de statuten en reglementen. Verder is bepaald dat het lidmaatschap (en dus ook de verplichting om contributie te betalen) stilzwijgend wordt verlengd.

   

  Contributie stopt niet met uw opzegging

  Een misverstand is vaak dat na opzegging direct geen contributie meer betaald hoeft te worden. Dit klopt niet! De wet schrijft voor dat de contributieverplichting blijft bestaan tot aan het einde van het boekjaar (van 1 juli tot en met 30 juni). De jaarcontributie wordt al in augustus via Club Collect geïnd. Het opzeggen van het lidmaatschap is dus ook niet de manier om tijdens corona onder het betalen van de contributie uit te komen.

   

  Te late opzeggingen

  We krijgen incidenteel te maken met te late opzeggingen. Algemeen wordt gedacht dat opzeggen per direct kan. Andere leden zijn niet op de hoogte van het feit dat het lidmaatschap stilzwijgend verlengd wordt, of hebben over het hoofd gezien dat er alweer een jaar voorbij is.

  Als vereniging zijn we niet verplicht deze te late opzeggingen te accepteren.

  Maar ook hiervoor geldt dat we in deze coronatijd per geval te late opzeggingen beoordelen.

  Zit u vanwege de coronapandemie bijvoorbeeld krap bij kas? Dan kunnen we met u een andere afspraak maken. Binnen onze mogelijkheden hebben we ook een manier gevonden om de jeugdleden en de senioren in het nieuwe seizoen tegemoet te komen.

   

  Met sportieve groet,

  Het bestuur.